Natuurpraktijk Haarvriendelijk, gevestigd aan Gruttersdreef 621 7328 DX te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Gruttersdreef 621
7328 DX Apeldoorn
+31625338154
www.haarvriendelijk.nl

J.E. Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurpraktijk Haarvriendelijk.
Hij/zij is te bereiken via contact@haarvriendelijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurpraktijk Haarvriendelijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurpraktijk Haarvriendelijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– lidmaatschap vakbond
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuurpraktijk Haarvriendelijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Natuurpraktijk Haarvriendelijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Natuurpraktijk Haarvriendelijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuurpraktijk Haarvriendelijk) tussen zit. Natuurpraktijk Haarvriendelijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress op de website en Microsoft Office op de laptop.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurpraktijk Haarvriendelijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoongegevens
Natuurpraktijk Haarvriendelijk bewaart uw gegevens zoals naam en adres 15 jaar. Dit om de reden dat Natuurpraktijk Haarvriendelijk het belangrijk vindt dat u voor langere tijd een account / vermelding kan hebben op deze website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurpraktijk Haarvriendelijk deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurpraktijk Haarvriendelijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Natuurpraktijk Haarvriendelijk uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuurpraktijk Haarvriendelijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurpraktijk Haarvriendelijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@haarvriendelijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Natuurpraktijk Haarvriendelijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurpraktijk Haarvriendelijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@haarvriendelijk.nl

Van kapper naar opleider

Ben je benieuwd naar de trainingen die ik geef naar aanleiding van mijn eigen ervaringen in het kappersvak?

Kijk dan in het overzicht van alle trainingen die nu ingepland staan.

contact@haarvriendelijk.nl
06-25338154 (maandag t/m vrijdag)