Algemene voorwaarden

 

 

Als u zich opgeeft voor een training of cursus bij Kapperscursussen Haarvriendelijk gelden de volgende algemene voorwaarden:

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kapperscursussen Haarvriendelijk en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Kapperscursussen Haarvriendelijk en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming: Bevestiging en aanbetaling
De overeenkomst tussen Kapperscursussen Haarvriendelijk en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

• Ofwel ondertekening /akkoord bevestiging per mail van een offerte tussen opdrachtgever en Kapperscursussen Haarvriendelijk (bij in-companytrajecten;
• Ofwel door het invullen van een (digitaal) inschrijvingsformulier op de website van Kapperscursussen Haarvriendelijk;
• Ofwel door een inschrijven via mail naar contact@haarvriendelijk.nl of via Facebook Messenger;
• Ofwel door een mailbevestiging van Kapperscursussen Haarvriendelijk aan de cursist na een telefonische inschrijving.

 

Artikel 3. Annulering
3.1 Annulering bij inschrijving
De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Kapperscursussen Haarvriendelijk. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijving Kosten voor cursist
Meer dan 6 weken voor het begin van de cursus Geen kosten
Minder dan 6 weken voor het begin van de cursus Volledige cursuskosten

 

3.2 Annulering bij in-companyopdracht
De opdrachtgever kan het in-companytraject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-company  Kosten voor opdrachtgever
Meer dan 12 weken voor het begin van de cursus  Geen kosten
Tussen de 8-10 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
Minder dan 8 weken voor het begin van de cursus Volledige cursuskosten

 

3.3 Beëindiging van deelname

Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan tijdens anders overeengekomen voorafgaand aan de koop. Mocht er door onvoorziene situaties of overmacht bij Haarvriendelijk of bij de opdrachtgever kan er – altijd in overleg – een tegoed ontstaan. Dit tegoed is een jaar geldig. Het is aan de opdrachtgever zelf om er zorg voor te dragen dat dit tegoed niet vervalt. 

 

Artikel 4. Annulering Kapperscursussen Haarvriendelijk
Kapperscursussen Haarvriendelijk kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug. Bij onverhoopte gebeurtenissen – zoals ziekte  – wordt de cursus verzet naar een later tijdstip. 

 

Artikel 5. Prijzen
Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Kapperscursussen Haarvriendelijk heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

 

Artikel 6. Facturering
Bij aanmelding ontvang je de factuur, te voldoen binnen 14 dagen. Bij het niet voldoen van de betaling blijft de inschrijving actief, alsmede de betalingsverplichting. 

 

Artikel 7. In gebreke blijven van opdrachtgever
Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan. Kapperscursussen Haarvriendelijk zal in bepaalde gevallen ervoor kiezen om een incassobureau in te schakelen. De kosten worden op de cursist/opdrachtgever verhaald. 

 

Artikel 8. Auteursrecht
Het auteursrecht op door Kapperscursussen Haarvriendelijk uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Kapperscursussen Haarvriendelijk, tenzij dit auteursrecht middels een overeenkomst is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Kapperscursussen Haarvriendelijk mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen uit lesmateriaal, e-books en verstrekte documenten van Haarvriendelijk. Kapperscursussen Haarvriendelijk heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Van kapper naar opleider

Ben je benieuwd naar de trainingen die ik geef naar aanleiding van mijn eigen ervaringen in het kappersvak?

Kijk dan in het overzicht van alle trainingen die nu ingepland staan.

contact@haarvriendelijk.nl
06-25338154 (maandag t/m vrijdag)